Faculty of Humanities and Social Sciences

อันดับรายการDownload
1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.

2 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ.

3 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉิน

4 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. 101)

5 แบบรายงานสถานภาพ 204

6 รายงานข้อมูลผู้กู้ยืม 108

7 หนังสือรับรองรายได้กยศ.102

8 หนังสือรับรองได้ราย กรอ.

9 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ. 103

10 บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา