โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU BCG Hackathon Final Presentation โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สำนักศึกษาทั่วไป และคณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวธัญจิรา ผ่องโอภาส นางสาวฐิติมาภรณ์ ศรีจันทร์ นางสาวณัฏฐ์นรี สมบูรณ์ นายนพนนท์ นาคไธสง และนางสาวพรอนงค์ ธรรมดูล ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร

ที่มา : สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Pin It on Pinterest

Share This