วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ชื่อวารสาร: มนุษย์กับสังคม
Journal Name: Journal of Man and Society
ชื่อย่อของวารสาร: วมส
Abbreviation Name: JMS
ISSN: 2286-6779           E-ISSN: 2697-4851

ชื่อบรรณาธิการ: ภาคภูมิ หรรนภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วารสารมนุษย์กับสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้การพัฒนา และวัฒนธรรมศึกษา

เจ้าของ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา:
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จำนวนฉบับต่อปี: 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม)
- ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)