วารสารมนุษย์กับสังคม

Journal of Man and Society

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษย์กับสังคม
Journal Name: Journal of Man and Society
ชื่อย่อของวารสาร: วมส
Abbreviation Name: JMS
ISSN: 3027-6780 (Print)          ISSN: 3027-6829 (Online)

บรรณาธิการ: ภาคภูมิ หรรนภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          วารสารมนุษย์กับสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้การพัฒนา และวัฒนธรรมศึกษา

เจ้าของ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา:
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จำนวนฉบับต่อปี: 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)