โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประกาศชี้แจงรายละเอียดพื้นที่การติดตั้งชุดจอภาพ LEDโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตรพร้อมติดตั้ง 3 ชุด จานวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This