โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและสนับสนุนบริการวิชาการและวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนชุมชนระดับท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศอย่างเหมาะสมขึ้น จึงได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) กับหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (CARS-HUSOC) ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี

ที่มา : CARS-HUSOC ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This