โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

O1โครงสร้างhuman.msu.ac.th/organogram
O2ข้อมูลผู้บริหารhuman.msu.ac.th/ทำเนียบผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจ เพิ่มเติม
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนกลยุทธ์ 2566
O5ข้อมูลการติดต่อhuman.msu.ac.th/ติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ


พระราชบัญญัติ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์human.msu.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&Aคำถามที่พบบ่อย

O9Social NetworkFaceBook

Youtube
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติราชการ ปะจำปี พ.ศ. 2566
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนการกำกับ ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิต
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการให้บริการงานวารสาร


ขั้นตอนการให้บริการ การกู้ยืมเงิน กยศ.


ขั้นตอนการขอรับบริการการขอใช้ระบบประชุมออนไลน์
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตารางแสดงสถิติการเข้าใช้ห้องอ่านหนังสือ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
O18E-Serviceดำเนินการเฉพาะส่วนกลางมหาวิทยาลัย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง


ร่าง-TOR-ชุดจอภาพ-LED-สำหรับห้องประชุม
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2569
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปีงบประมาณ 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ขั้นตอนการร้องเรียนตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ระดับมหาวิทยาลัย


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ระดับคณะ
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyโครงการสัมนาวิชาการ : ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566








เอกสารการประชุมสัมนาวิชาการ ; ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 (24 ก.พ.2566)


ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 (24 ก.พ.2566)

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028757
Views This Year : 90078

Pin It on Pinterest