โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT

O1โครงสร้างhuman.msu.ac.th/organogram
O2ข้อมูลผู้บริหารhuman.msu.ac.th/ทำเนียบผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจและหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O4ข้อมูลการติดต่อhuman.msu.ac.th/ติดต่อ
O5ข่าวประชาสัมพันธ์human.msu.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์
O6Q&Ahttps://human.msu.ac.th/

O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน1. แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 - 2569

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่- คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิต

- คู่มือปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือมาติดต่อ- ขั้นตอนการให้บริการงานวารสาร

- ขั้นตอนการให้บริการ การกู้ยืมเงิน กยศ.

- ขั้นตอนการขอรับบริการการขอใช้ระบบประชุมออนไลน์
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ- สถิติการให้บริการศูนย์ CARs คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สถิติการเข้าใช้ห้องอ่านหนังสือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O13E-Serviceระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง-หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2569
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 (24 ก.พ.2566)

- ข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 (24 ก.พ.2566)
O21การขับเคลื่อยจริยธรรมดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567

- เผยแพร่เจตนารม No Gift Policy (หน้าเว็บไซต์คณะ)

- กิจกรรมการเผยแพร่เจตนารม No Gift Policy ประจำปี 2567


O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

- กิจกรรมการเผยแพร่เจตนารม No Gift Policy ประจำปี 2566
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยารายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานแผนการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงานดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงานดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062821
Views This Year : 43012

Pin It on Pinterest