กล่าวต้อนรับ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


       สำหรับภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตนั้น ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องดำเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา ความต้องการด้านกำลังคน และการขยายตัวของสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงถือเป็นผลผลิตในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คณะรู้สภาพความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อนำข้อสนเทศที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นต่อไปกรอกแบบสอบถาม (เฉพาะบัณฑิตสาขาภาษาไทย)

กรอกแบบสอบถาม (บัณฑิตสาขา อื่นๆ)

รายงานสรุปข้อมูลการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557