ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันมาฆบูชา

ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันมาฆบูชา

เนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า วันนี้สำคัญอย่างไร?
      เมื่อครั้งพุทธกาลเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นคือ พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ
      ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง โอวาทปาฏิโมกข์ ที่ถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตามเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ ประกอบไปด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการปฏิบัติอีก 6 ประการ สรุปง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
      หลักการ 3 ได้แก่ “การไม่ทำบาปทั้งปวง” คือลด ละ เลิกทำบาปทั้งปวง “การทำกุศลให้ถึงพร้อม” คือการทำความดี ทั้งกาย วาจา ใจ และ “การทำจิตให้ผ่องใส” คือการทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากสิ่งที่ทำให้หม่นหมอง
      อุดมการณ์ 4 ได้แก่ ความอดทนอดกลั้นไม่ทำบาป ความไม่เบียดเบียนผู้อื่น ปฏิบัติตนให้สงบ และนิพพานหรือการดับทุกข์
      วิธีการปฏิบัติ 6 ได้แก่ ไม่ว่าร้ายให้ผู้อื่น ไม่ทำร้ายผู้อื่น เคารพกฎระเบียบวินัย รู้จักความพอดีในการใช้สอย อยู่ในสถานที่สงบ และสุดท้ายคือฝึกจิตใจให้สงบ
      เมื่อทราบหลักคำสอนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติตาม หรือนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้เลยค่ะ และในวันมาฆบูชานี้เพื่อนๆ ชาวมมส. ก็อย่าลืมไปร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันนะคะ เพราะนอกจากการทำบุญตักบาตรช่วงเช้า ถวายสังฆทาน และการฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ยังมีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ในวัดต่างๆ ในช่วงหัวค่ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล และรับความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตในวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์นี้ และมีวันหยุดชดเชย 10 กุมภาพันธ์ นี้นะคะ

Top