HSSUC 2018
Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 1


ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ดาวน์โหลดโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)

สถานที่ประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777

ภาคีเครือข่าย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)


วันที่ประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561


รูปแบบการประชุมวิชาการ

การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) เรื่อง “ความยั่งยืนในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (Sustainability in Humanities and Social Sciences)
การปัจฉิมบรรยายและเสวนาทางวิชาการของอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation

สาขาที่เปิดรับผลงาน

ลำดับ สาขาที่เปิดรับผลงาน
1 ภาษาวรรณกรรม และคติชน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน)
2 ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ
3 ประวัติศาสตร์
4 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
6 สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านอื่น
หมายเหตุ : มีการให้รางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ภาคบรรยาย จำนวน 3 รางวัล

กำหนดการส่งผลงาน

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
บัดนี้ -3 สิงหาคม 2561 • วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์)
• ส่งบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ(สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย)
• ส่งโปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล์) (สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์)(สามารถส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 แจ้งผลการคัดเลือกบทความจากบทคัดย่อ (ผ่านทางเว็บไซต์/อีเมล์/โทรศัพท์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
วันที่ 10 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วันที่ 21 กันยายน 2561 วันประชุมวิชาการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 การจัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)

การส่งบทความ

ส่งบทคัดย่อและบทความ มาทาง E-mail: hssuc.msu@gmail.com


ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน (บริการอาหารกลางวันเฉพาะผู้นำเสนอและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียน)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน การประชุมทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายกำหนดให้นำเสนอเรื่องละ 1 คน โดยใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการนำเสนอ เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาที
2. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
    2.1 บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
    2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยนื้อหาสำคัญ ดังนี้
      • บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ
      • บทความฉบับสมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
      • ประวัติผู้นำเสนอผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสถาบันการศึกษา (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
หมายเหตุ* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธบทความที่ผู้นำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
2. การจัดแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ 1 วัน (วันที่ 21 กันยายน2561)
3. ผู้นำเสนอโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในวันที่ 21 กันยายน2561 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรรมการตัดสินและผู้เยี่ยมชมผลงาน
4. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
    - กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
    - รายละเอียดของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
    • ชื่อเรื่อง
    • ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
    • บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่ แบ่งเป็นข้อๆ
    • บทนำ บ่งบอกพื้นฐานหรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
    • วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
    • ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
    • สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์
    • เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
    • เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น


หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนดำเนินการ)

คลิก! อ่านเกณฑ์การเสนอบทความ คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถามได้ที่

-------------------------------------

คุณวริญญา ศรีเกษ เบอร์โทรศัพท์ 083-661-7218
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777
http://human.msu.ac.th/

การตีพิมพ์ผลงาน
ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบของแผ่น CD-ROM โดยไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม