หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ เข้าสู่มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานและโอลิมปิก #2

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อ..ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ / ตรวจสอบสถานะ

เกี่ยวกับการอบรม

      มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากลไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

      ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลนิธิ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ให้กับ สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาเข้าสู่โอลิมปิกและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องมีการจัดอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐาน

การรับสมัคร / ชำระเงิน

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 > รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

สถานที่อบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ระยะเวลาการอบรม

อบรมจำนวน 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 ระดับมัยธมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

อ่านเพิ่มเติม...

คณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นผู้ที่ประสงค์จะสอนสาระทางภูมิศาสตร์และเพิ่มประสบการณ์เการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร สำหรับ ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าการอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน ตามกำหนดการอบรมและไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมตลอดหลักสูตร

หากผู้เข้าอบรมไม่เข้ารับการอบรมให้ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะถือว่าจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่ครบ และจะไม่ได้รับวุฒิบัตร

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร


เนื้อหาการอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

เนื้อหากลุ่มที่ 1

ภูมิศาสตร์กายภาพ
------

 • ภูมิลักษณ์
 • ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 • ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ
 • ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เนื้อหากลุ่มที่ 2

ภูมิศาสตร์มนุษย์
------

 • ภูมิศาสตร์ประชากร
 • ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 • ภูมิศาสตร์เมือง
 • ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว
 • ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
 • ภูมิศาสตร์เกษตรและอาหาร
 • ภูมิศาสตร์การพัฒนา
 • แนวคิดภูมิศาสตร์
เนื้อหากลุ่มที่ 3

ภูมิศาสตร์เทคนิค
------

 • ภูมิสารสนเทศ
 • แผนที่เฉพาะเรื่อง
 • แผนที่และภูมิประเทศ
 • การรับรู้ระยะไกล
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เนื้อหากลุ่มที่ 4

งานภาคสนาม
------

 • เทคนิคภาคสนามด้านกายภาพ
 • เทคนิคภาคสนามด้านมนุษย์
 • การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ภาคสนาม
 • หลักการเทคนิคภาคสนาม
 • ภาคสนามเก็บข้อมูล
 • ปฏิบัติหลังกิจกรรมภาคสนาม
 • การนำเสนอผลงานกิจกรรมภาคสนาม

ค่าลงทะเบียน " 7,000 บาท" ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก (รับจำนวน 80 คนเท่านั้น)

สิ่งที่จะได้ (เอกสารประกอบการสอน 1 ชุด || เสื้อคอโปโล 1 ตัว || กระเป๋า 1 ใบ || อาหารว่างวันละ 2 มื้อ || อาหารกลางวัน 4 วัน || อาหารเย็น 3 วัน)

กำหนดการเนื้อหาการอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.30 - 19.50 น. ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. บรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเข้าสู่โอลิมปิก
10.00 - 10.30 น. ภูมิลักษณ์
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.50 น. ภูมิลักษณ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
13.50 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 15.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
16.00 – 16.50 น. ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ
16.50 – 17.50 น. เทคนิคภาคสนามด้านกายภาพ
17.50 – 18.50 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.50 – 19.50 น. การรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายทางอากาศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.30 - 19.50 น. ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. แผนที่
10.00 - 10.30 น. แผนที่
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.50 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น. ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
13.50 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 15.50 น. ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
16.00 – 16.50 น. ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16.50 – 17.50 น. ภูมิศาสตร์เกษตรและอาหาร
17.50 – 18.50 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.50 – 19.50 น. หลักการเทคนิคภาคสนาม

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.30 - 19.50 น. ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. ภาคสนามเก็บข้อมูล
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. ภาคสนามเก็บข้อมูล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติหลังกิจกรรมภาคสนาม
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ------------------------------------------
15.30 – 16.50 น. นำเสนอผลงานกิจกรรมภาคสนาม
16.50 – 17.50 น. ภูมิศาสตร์เมือง
17.50 – 18.50 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.50 – 19.50 น. ภูมิศาสตร์พัฒนา

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.30 - 19.50 น. ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. แนวคิดภูมิศาสตร์
10.00 - 10.30 น. ภูมิศาสตร์ประชากร
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
13.50 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ------------------------------------------
14.00 – 15.50 น. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
16.00 – 16.50 น. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
16.50 – 17.50 น. เทคนิคภาคสนามด้านกายภาพ

วิทยากร อบรมตลอดหลักสูตร


ลงทะเบียนอบรม

Geography Training

Social Links