ปรัชญา : ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล
อัตลักษณ์ : พหุภาษา วิชาเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่น

HUSOC Faculty of Humanities and Social sciences
Mahasarakham University


  • H = Happiness
  • U = Unity
  • S = Sharing
  • O = Outstanding Organization
  • C = Cooperation

Result Data

ยังไม่มีการค้นหา...

Link

Search

ค้นหาในเว็บไซต์ :

About

ปรัชญา : ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Contact

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4369 , 0-4375-4361 เบอร์ภายใน : 4735 , 4703

Image Gallery