ลงทะเบียนร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2560
“ผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเป็นคณะไม่เกิน 5 คน และต้องเป็นนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น”