โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่ผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 4 รุ่น 10 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

Pin It on Pinterest

Share This