โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

มมส มอบใบประกาศผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมอบใบประกาศผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล เป็นประธานกล่าวให้อวยพรนักศึกษาพร้อมกล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย

สำหรับการจัดโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ จำนวน 33 คน เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษากัมพูชาได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนิสิตได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้แล้วจะได้นำทักษะทางด้านภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตการอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้นำความรู้ติดตัวไปพัฒนาประเทศของตน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอีกด้วย

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล และรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นร่วมบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 

Pin It on Pinterest

Share This