โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

MSU EPT เปิดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต บุคลากร พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้...
ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้- หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ...

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปรไฟล์นักวิจัยด้วย Google Scholar”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปรไฟล์นักวิจัยด้วย Google Scholar”

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปรไฟล์นักวิจัยด้วย Google Scholar”สำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันศุกร์ที่ 21...
สัมมนาวิชาการ “พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ : ภาคปฏิบัติการของกะเทยอีสาน”

สัมมนาวิชาการ “พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ : ภาคปฏิบัติการของกะเทยอีสาน”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันสัมมนาวิชาการ “พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ : ภาคปฏิบัติการของกะเทยอีสาน” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปีเตอร์ เอ แจ๊คสัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์...
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนรายงานการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx  หมวดที่ 1 – หมวดที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนรายงานการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx  หมวดที่ 1 – หมวดที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 

วันศุกร์ที่  9 มิถุนายน 2566  เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมอินทนิล  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนรายงานการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx  หมวดที่ 1 –...

Pin It on Pinterest