โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน ผลงานทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565Download

แจ้งเวียนขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุติประเมิน ตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ก่อนตีพิมพิ์เผยแพร่เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อตกลงและข้อมูลภาระงาน (TOR)เพื่อประกอลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (สานสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2565 วงรอบที่ 2 (1 มีนาคม 2565-31 สิงหาคม 2565)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบออนไลน์

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

Pin It on Pinterest