โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ 3) อาจารย์ ดร.วราวุฒิ นาคบุญนำ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 และในรูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ EdPEx เป็นปีที่สอง และจะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ มาปรับปรุงและกำหนดแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

ข่าว : งานประกันคุณภาพการศึกษา

Pin It on Pinterest

Share This