โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ชุดวิชาภาษาอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม และพม่า) เพื่อการสื่อสาร  จำนวนหน่วยกิต  60  หน่วยกิต

สังกัดหลักสูตร…..ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติของผู้เรียน

            1. เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถ สมัครเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตได้ตลอดเวลา โดยไม่จํากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา

            2. ผู้เรียนที่ต้องการเรียนในระดับทักษะตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป จะต้องผ่านการเรียนในระดับก่อนหน้ามาแล้วจึงจะสามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องในชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น

            3. เมื่อเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตตามข้อ 5.1 สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต โดยต้องมีคุณสมบัติ ตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด

ระบบการจัดการศึกษา

            1.วันและเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้

                ภาคต้น      เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม

                ภาคปลาย    เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม

                ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี)

            2. วิธีการจัดการศึกษา (ระบบการศึกษา) จัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลอินเทอร์เน็ตเป็นหลักผ่านแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            3. เวลาในการจัดการศึกษา วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น.- 12.00 น. จำนวน 15 สัปดาห์  รวม 120 ชั่วโมง

หมายเหตุ    จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกัน จำต้องมีมากกว่า 10 คน ขึ้นไป จึงจะสามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ALC.MSU?locale=th_TH

Pin It on Pinterest

Share This