โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อความเป็นเลิศของนิสิต ( smart students ) ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ (เขตพื้นที่ ม.เก่า) โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และในโอกาสนี้ได้ถือโอกาสเยี่ยมชมอาคาร OPD และ IPD ใหม่ของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This