โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2

“UNITING FOR THE GLORY”

การประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้ Concept “UNITING FOR THE GLORY” ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ในภาคเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนานิสิต วิเทศสัมพันธ์ และการบริหารจัดการองค์กร และกิจกรรมในช่วงเย็นเป็นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละมหาวิทยาลัย และการแสดงสุดพิเศษจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอชุดการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) และพิธีส่งมอบเจ้าภาพประชุมเครือข่ายครั้งต่อไป ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา รับหน้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 2567

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This