โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย...
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs : Formulation) โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรินทร์...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย นักศึกษาจาก ม.ภูมินทร์พนมเปญ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทย นักศึกษาจาก ม.ภูมินทร์พนมเปญ

มมส มอบใบประกาศผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567 วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
ขอเชิญผู้ปกครองนิสิต ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการให้บุตรหลานศึกษาต่อ

ขอเชิญผู้ปกครองนิสิต ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการให้บุตรหลานศึกษาต่อ

ขอเชิญผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการให้บุตรหลานศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำแบบสอบถามต่อการให้บริการของงานวิชาการ

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำแบบสอบถามต่อการให้บริการของงานวิชาการ

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำแบบสอบถามความต้องการหรือความคาดหวัง ความรู้สึกผูกพัน และความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ทำแบบประเมินออนไลน์ได้ที่...
 นิสิตสาขาภาษาเกาหลี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 นิสิตสาขาภาษาเกาหลี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

วันที่ 7-9 มีนาคม 2567 รศ.ดร. นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เบญจมาศ มาตย์สุรีย์ และอาจารย์พัค ซอนยอง อาจารย์สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางส่งนิสิตสาขาภาษาเกาหลี จำนวน 11 คน...

Pin It on Pinterest