โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี อ วิริยา ศรีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ทั้งสองหลักสูตรจากทั้งสองสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถร่วมกันทำในอนาคตได้

Pin It on Pinterest

Share This