โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่นโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์นิสิตเอกญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยา โยชิตะ พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเทนริ (Tenri University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและความรู้ทางวัฒนธรรมของนิสิตเอกญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 -18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This