โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
1. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. ภาษาและภาษาศาสตร์
3. ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้
4. การพัฒนา
5. วัฒนธรรมศึกษา
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคมปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 (ก.ค. 2566 – ธ.ค. 2566) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

📌 ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์ภายใน 2-3 เดือน
📌 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคมได้ที่เว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/husocjournal/hsjn-submition.html หรือติดต่อเลขานุการวารสารฯ โทร. 095-1674698 (คุณปภาวรินทร์)
📌 สามารถส่งบทความได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husocjournal/index

Pin It on Pinterest

Share This