โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 16 กันยายน 2566 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาอาเซียนให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ในปีนี้มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันการพูดในหัวข้อ ” เยาวชนไทยกับภาษาอาเซียน” และ ASEAN language spelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 12 รายการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ ประธานหลักสูตรฯ และประธานโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ท่านจู ดึ๊ก สุง (Consul General. Chu Duc Dung ) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะกงสุลฯ ที่ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการเรียนภาษาอาเซียนในปัจจุบัน” ในการนี้ท่านกงสุลใหญ่ได้กรุณาร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาเวียดนาม และมอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งทุกรายการ

ในการแข่งขั้นครั้งนี้มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน รวมผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ 250 คน

————————–

ผลการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอาเซียน

1.ภาษาเขมร หัวข้อ “เยาวชนไทยกับภาษาเขมร”

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ โดยเด็กหญิงธนภร สุขเกษม และ นางสาวมาซีตาห์ สะมาวี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสิรินธร โดย นายปภพ ทองประโคน และ นางสาววรดา เซียรัมย์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยนายปานระวี สุขธันยารัตน์ และ นางสาวธัญลิดา อินัง

2.ภาษาลาว หัวข้อ “เยาวชนไทยกับภาษาลาว”

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดย เด็กชายไพโรจน์ วามะลุน และ นางสาวกุลิสรา ใจช่วง

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดย เด็กหญิงอินทัช ซาฮวด และ เด็กชายพงษ์ภินันต์ บุญธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดย นางสาวธนพร พันธ์ถวิล และ นางสาวขวัญชนก ร่มเย็น

3.ภาษาพม่า หัวข้อ “เยาวชนไทยกับภาษาพม่า”

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน แม่จะเรา โดย นางสาวอริสา สุขแสงดี และ นางสาว กรรณิการ์ นารอด

4.ภาษาเวียดนามหัวข้อ “เยาวชนไทยกับภาษาเวียดนาม”

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดย นางสาวชลดา โยทะเสน และ นางสาวสริสา วิจิตรธนานนท์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ โดย นางสาวสุดารัตน์ เล็บขาว และ นางสาวสุภัทรา บุญชูเจริญ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดย นางสาวกฤติยากร กระแสเทพ และ นางสาวธารวิมล บุตรงาม

———————————–

ผลการแข่งขัน Spelling bee

1.ภาษาเขมร

Spelling bee ภาษาเขมร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

– รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงญาโนทัย บัวมาต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ใบทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

Spelling bee ภาษาเขมร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

– รางวัลชนะเลิศ นายพิทยุตม์ พระจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววราภรณ์ สร้างคำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายดรันภพ การกระสัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

*********

2.ภาษาลาว

Spelling bee ภาษาลาว (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

– รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิรัชญา บัวไข โงเรียนอุดรพิทยานุกูล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายเมธิชัย ภูมิประโคน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 –

Spelling bee ภาษาลาว (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

– รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐริการ อรชร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอริสา แก้วกล้า โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายหัสดี ศรีรักษา โรงเรียนท่าบ่อ

***********

3.ภาษาเวียดนาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงญาณีศา แก้วพันมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวนิดา ศิลารัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศิริวรรณ นารีนวล โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ นายวรธน ทองร่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธิดารัตน์ เพชรปราณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิพม์ชนก มะลิต้น โรงเรียนคำแสน วิทยาสรรค์

************

4. ภาษาพม่า

—ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน—

ภาพกิจกรรม (คลิก)

Pin It on Pinterest

Share This