โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

มมส มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมฯ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “การถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำหรับอาจารย์) Show & Share” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมถ่ายทอดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ก่อนจะมอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน Show & Share ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนมีการผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 300 คน

โดยมีอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัล 1 ท่าน

ประเภทสื่อการเรียนการสอน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลที่สองได้แก่ อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Pin It on Pinterest

Share This