โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรและถ่ายทอดนโยบายแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรและถ่ายทอดนโยบายแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้รับทราบ โดยมี อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ และกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ในโอกาสนี้ทางคณะจึงได้แนะนำและแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แนะนำบุคลากรที่กลับจากลาศึกษาต่อ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ และถือโอกาสมอบใบประกาศให้กับอาจารย์ที่มีผลงานการตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาเข้าใจและเข้าถึงวัยรุ่น โดยท่านวิทยากร คณาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This