โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้บรรยายถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปและวิชาการเฉพาะด้าน และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ รวมถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณ ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลากรได้ทราบเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่บุคลากรในคณะสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This