โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทนริ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “Tenri University International Participation Project” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.Katsuyoshi Sekimoto รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา ชลวร และ Mr.Masafumi Adachi ผู้ประสานงานสำนักงานศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้นำนิสิตชาวญี่ปุ่นจำนวน 23 คน เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นอีสาน ณ หมู่บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยา โยชิดะ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ประสานงาน และได้จัดให้นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นด้วย

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Pin It on Pinterest

Share This