โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุตตระแห่งมาเลเซีย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ร่วมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านการพัฒนานิสิต และการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยอุตตระแห่งมาเลเซีย ตลอดถึงการเจรจาการสร้างความร่วมมือทางด้านการสอน การทำวิจัย และการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ

Pin It on Pinterest

Share This