โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (The 4th Language, Society and Culture International Conference – LSCIC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Maximizing Research and Opportunities for Sustainable Development” ในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ

ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมได้รับฟังบรรยายพิเศษจาก Asst.Prof.Dr.Staci Martin อาจารย์ประจำสาขาวิชา Social Work มหาวิทยาลัย Portland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ Sustainability and Human Development in the 21st Century และ รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ Early Childhood Development Research as a Key Driver for Sustainable Development จากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมนำเสนอและรับฟังการนำเสนอผลงานห้องย่อย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ รวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิชาการด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับองค์กรภายในและต่างประเทศ โดยการจัดงานในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นความท้าทายของสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะสรรค์สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This