โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยได้ร่วมกันบันทึกภาพรณรงค์การต่อต้านทุจริตตามแผนและมาตรการป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา”

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนิสิต เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ สร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This