โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และสโมสรนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มมสประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม HS-202 ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ...

Pin It on Pinterest