โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้อง HS-210  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถวิเคราะห์ช่องว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือพัฒนา (Gap Analysis) ของหลักสูตรตนเอง และนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Improvement Plan and Gap Analysis)  โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : อบรม aun-qa 66

Pin It on Pinterest

Share This