โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

โดย ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU-EPT (MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST)

ผู้ที่สนใจทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามามารถด้านภาษาอังกฤษ นิสิต บุคลากร พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

สมัครแบบออนไลน์ได้ตาม Link ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
☎️โทร 098-1980-889
นางสาวสกุลรัตน์ คำดี
อีเมล [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This