โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราพร เฟื่องสำรวจ และนางสาวธีรนาฏ ศรีดามานิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนตามข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยเทนริ ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทนริ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

Pin It on Pinterest

Share This