โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รายงานแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรได้ทราบ รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็นระหว่างบุคลากร​ภายในคณะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

และในการนี้ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรที่สร้างชื่อเสียง บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกและบุคลากรที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This