โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์การแปลและการล่าม 

Translation and Interpretation Centre

ชื่อศูนย์

           ศูนย์การแปลและการล่าม Translation and Interpretation Centre

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้บริการการด้านการแปลและการล่ามภาษาต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาลาว, ภาษาพม่า
    และภาษากัมพูชา)
   2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
   3. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการจัดเสวนา อบรมเกี่ยวกับการแปลและล่าม

พันธกิจ

   1. ให้บริการการด้านการแปลและการล่ามภาษาต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
   2. สร้างและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการแปลและล่าม
   3. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการเกี่ยวกับการแปลและล่ามแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอบเขตการดำเนินงาน

          เป็นศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่าง ๆ จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติของคณะฯ ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม สร้างเครือข่ายกับศูนย์การแปลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม และผลิตผลงานวิจัยและวิชาการตลอดจนจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาการแปลและล่ามของคณะฯ

โครงสร้างการดำเนินงาน

คณะกรรมการประจำศูนย์

   1. อาจารย์อินอร  เลียวประเสริฐกุล                           ประธานคณะกรรมการ
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง              กรรมการ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุ่งธีระ                        กรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา             กรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยา  โยชิดะ                      กรรมการ
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย  วรรณอุดร                  กรรมการ
   7. อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง                              กรรมการ
   8. อาจารย์คันธพร  ช่างประเสริฐ                              กรรมการ
   9. อาจารย์ชำนาญ  ภารา                                      กรรมการ
   10. อาจารย์รัฐปกร ฟักอ่อน                                   กรรมการ
   11. อาจารย์ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์                           กรรมการ
   12. อาจารย์สาลิกา หารประทุม                                 กรรมการ
   13. อาจารย์สิรินภา พรมโสภา                                 กรรมการ
   14. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง                                 กรรมการ
   15. อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน             กรรมการและเลขานุการ
   16. นางสาวรตานนท์ ภวภูตานนท์                             กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028964
Views This Year : 90744

Pin It on Pinterest