โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์อีสานศึกษาและพัฒนาสังคม

Centre for Isan Studies and Social Development

ชื่อศูนย์

          ศูนย์อีสานศึกษาและพัฒนาสังคม Centre for Isan Studies and Social Development

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาพื้นที่
   3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

พันธกิจ

   1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับงานพัฒนาเชิงพื้นที่
   2. ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เช่น
          – การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
          – การวิสาหกิจชุมชน
          – สวัสดิการ (ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ สตรี ผู้เปราะบาง)
          – ส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางศาสนาและภูมิปัญญา 
   3. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
   4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางสังคมให้แก่นิสิต ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคมในพื้นที่
 2. ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เช่น

                     – ด้านศาสนาและภูมิปัญญา
                     – ด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่น
                     – ด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
                     – ด้านสิทธิชุมชนและสังคม สิทธิรายกลุ่มเป้าหมาย เช่นสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิผู้สูงอายุ
                     – ด้านการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                     – ด้านวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
                     – การประเมินกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
                     – ความมั่นคงทางอาหาร
                     – การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน วิทยากรกระบวนการ

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการทางสังคมให้แก่นิสิต ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ

โครงสร้างการดำเนินงาน

คณะกรรมการประจำศูนย์

       กรรมการดำเนินงาน

   1. อาจารย์นิรันดร คำนุ                                         ประธานคณะกรรมการ
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์                 กรรมการ
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง                กรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล              กรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์                  กรรมการ
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ              กรรมการ
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง                    กรรมการ
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร                กรรมการ
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน               กรรมการ
   10. อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร                        กรรมการ
   11. อาจารย์กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล                           กรรมการ
   12. อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ                             กรรมการ
   13. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์                               กรรมการ
   14. นางสาวเจษฎาภรณ์ สมีพันธ์                              กรรมการและเลขานุการ

       คณะกรรมการที่ปรึกษา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์  สุทธิสา

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062821
Views This Year : 43012

Pin It on Pinterest