โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ

English Testing Centre (ETC)

ชื่อศูนย์

           ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ English Testing Centre (ETC)

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   2. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการทดสอบภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   3. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีบริหารการจัดสอบ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักสากล
   4. เพื่อให้คำปรึกษา และบริการจัดการทดสอบทางวิชาการ เพื่อวัดสมรรถนะและประเมินศักยภาพให้แก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจ 
   5. เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการติดต่อเจรจาธุรกิจหรือการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ

  พันธกิจ

            ให้บริการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ครบวงจร มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล 

  ขอบเขตการดำเนินงาน

    1. ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
    2. จัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Mahasarakham UniversityEnglish Proficiency Test (MSUEPT) สำหรับ บุคคลากรทั้งภายนอกและภายใน นักเรียน นิสิต และหน่วยงานที่สนใจ รวมถึงบุคลากรที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    3. บริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

  โครงสร้างการดำเนินงาน

  คณะกรรมการประจำศูนย์

            คณะกรรมการดำเนินงาน

     1. อาจารย์อรรถพล  ศรีประเสริฐ                           ประธานคณะกรรมการ
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ประพันธ์            กรรมการ
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีณ์รตา  สุขรัตน์ฤทธิ์       กรรมการ
     4. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  สุพรรณฝ่าย                      กรรมการ
     5. อาจารย์ ดร.เรณุมาศ  โคตรพัฒน์                       กรรมการและเลขานุการ
     6. นางสาวสกุลรัตน์  คำดี                                  กรรมการและเลขานุการ

      

  1.           คณะกรรมการที่ปรึกษา
    1.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์   สายัณห์เกณะ

  หน่วยงานภายใน

  กองแผนงาน

  กองการเจ้าหน้าที่

  กองกิจการนิสิต

  กองคลังและพัสดุ

  กองบริการศึกษา

  บัณฑิตวิทยาลัย

  สำนักงานวิทยบริการ

  สำนักคอมพิวเตอร์

  สำนักศึกษาทั่วไป

  หน่วยงานภายนอก

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

  เมนูหลัก

  หน้าหลัก

  เกี่ยวกับคณะ

  บุคลากร

  หลักสูตรปริญญาตรี

  หลักสูตรปริญญาโท

  หลักสูตรปริญญาเอก

  งานวิจัย

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44150

  โทรศัพท์ : 043-754-369
  เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
  มือถือ : 089-710-4115
  E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
  Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
  E-mail : attasit.s@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

   

  028194
  Views This Year : 88617

  Pin It on Pinterest