โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Centre for Academic and Research Services,
Faculty of Humanities and Social Sciences (CARS-HUSOC)

ชื่อศูนย์

           ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           Centre for Academic and Research Services, Faculty​ of Humanities and Social Sciences (CARS-HUSOC)​

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อคณะ โดยจำแนกเป็น 6 ศูนย์ ดังนี้
             1) ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
             2) ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
             3) ศูนย์การแปลและการล่าม
             4) ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ
             5) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ
             6) ศูนย์อีสานศึกษา​และพัฒนา​สังคม
   2. เพื่อสร้างและสนับสนุนบริการวิชาการและวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
   3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการดำเนินงาน

คณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          คณะกรรมการดำเนินงาน

    1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     ประธานคณะกรรมการ
    2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา                        กรรมการ
    3. รองคณบดีพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่                      กรรมการ
    4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา          กรรมการ
    5. รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ           กรรมการ
    6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                         กรรมการและเลขนุการ       

 1.           คณะกรรมการดำเนินงาน
   1.      1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                          ประธานคณะกรรมการ
   2.      2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร์                       กรรมการ
   3.      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุ่งธีระ                             กรรมการ
   4.      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา                  กรรมการ
   5.      5. อาจารย์นิรันดร  คำนุ                                            กรรมการ
   6.      6. อาจารย์อินอร  เลียวประเสริฐกุล                                กรรมการ
   7.      7. อาจารย์อรรถพล  ศรีประเสริฐ                                   กรรมการ
   8.      8. นางสาวปภาวรินทร์  วรหิน                                      กรรมการและเลขานุการ
   9.      9. นางสาวสกุลรัตน์  คำดี                                          กรรมการและเลขานุการ
   10.      10. นางสาวเจณจิรา  สีมาศ                                        กรรมการและเลขานุการ  

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062823
Views This Year : 43014

Pin It on Pinterest