โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Language and Culture Centre

ชื่อศูนย์

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Language and Culture Centre)

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัย ข้อมูลสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ และสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
   2. เพื่อดำเนินการวิจัย งานวิชาการ การประชุมสัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
   3. เพื่อจัดอบรมความรู้ ทักษะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
   4. เพื่อเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาอาเซียน และผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
   5. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาในกลุ่มเครือข่ายประเทศอาเซียน

พันธกิจ

   1. การวิจัยและงานวิชาการ
   2. การบริการวิชาการ
   3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
   4. การสื่อสาร

ขอบเขตการดำเนินงาน

   1. ด้านการวิจัยและงานวิชาการ
           – ดำเนินการวิจัย และผลิตงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
           – สร้างฐานข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
   2. ด้านการบริการวิชาการ
           – จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน
           – เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาอาเซียน (กัมพูชา, พม่า, ลาว, เวียดนาม)
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
           – การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกับหน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
           – การร่วมมือดำเนินกิจกรรมการประชุม สัมมนา การแสดง และกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน กับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในและ                 ภายนอกประเทศ
   4. สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
           – เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ระดับชาติและนานาชาติ

โครงสร้างการดำเนินงาน

คณะกรรมการประจำศูนย์

          คณะกรรมการดำเนินงาน

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา            ประธานคณะกรรมการ
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี                    กรรมการ
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร                 กรรมการ
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  มีไธสง                 กรรมการ
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลีรัตน์ มันทุราช                 กรรมการ
    6. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  จันทรคามิ                        กรรมการ
    7. อาจารย์ ดร.อภิราดี  จันทร์แสง                          กรรมการ
    8. อาจารย์ชัยวัฒน์ เสาทอง                                 กรรมการ
    9. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติในหลักสูตร                      กรรมการ
     (หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)
    10. อาจารย์เมลดา  เอกคำพันธ์                             กรรมการและเลขานุการ
    11. อาจารย์สมพาวัน  แก้วบุดตา                            กรรมการและผู้ช่วยเลขา
    12. นางสาวอรทัย  เบ้าทอง                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขา

 1.           คณะกรรมการที่ปรึกษา
    1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
    2. อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028768
Views This Year : 90225

Pin It on Pinterest