โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369

Contact Us

Faculty of Humanities and Social Sciences
Mahasarakham University

อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Telephone : 0-4375-4369 , 0-4375-4361
Telephone : 089-710-4115
เบอร์ภายใน : 4735 , 4703
Fax : 0-4375-4369
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Business Hours
Monday – Friday 08.30 AM – 16.30 PM.
Saturdat or Sunday Closed

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์
- คณบดี 4710
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา4720
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่4750
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ4730
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 4740
- รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ 4760
เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชาเบอร์
- ภาควิชาประวัติศาสตร์4834
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา4789
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ (นายเทพรักษ์ สุริฝ่าย)4826
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 4825
- ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สำนักงาน)4768
- ภาควิชาภูมิศาสตร์4839
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
- งานสารบรรณ (นายอุดร วงษ์ช่าง)4704
- งานพัสดุ (นายเพียรชัย คำสะอาด)4724
- งานพัสดุ (นางสาวกัญญพร วุฒิกุล)4735
- งานการเงิน (นางกมลลักษณ์ พักผิวผ่องศิริ)4721
- งานบัญชีและการเงิน (นางสาวพรรณทิพย์ โตจำเริญ)4736
- งานแผน (นางสาวผกามาศ นามทอง)4718
- งานประกันคุณภาพฯ (นางสาวพัณณ์ชิตา พลหาญ)4737
- งานอาคารสถานที่/ยานยนต์ (นายชูชาติ บุญหล้า)
4716
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายปฏิภาน สังกะเพศ)4703
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
หัวหน้าสำนักงาน (นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม)4728
- งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา (นางสาวธัญญาลักษณ์ ซาตา)4781
- งานบุคคล (นางวัลภา บุญหล้า)4733
- งานบัณฑิตศึกษา (นางพวงเพชร วอนวัฒนา)4781
- งานวิชาการ (นางสาวบังอร บุตราช)4705
- งานวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร)4713
- งานโสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจตุรพงษ์ กาลจักร และ นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์)4717
- งานพัฒนานิสิต (นางสาวเจณจิรา สีมาศ)
4739
- งานกิจการต่างประเทศ (นายณัฐกร เนาวโรจน์นา)
4719

Department

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

Main Menu

Home

About Us

Personnel

Programs

Research Units

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-754-369
Internal Number : 4734 , 4703
Mobile : (+66) 89-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.
Web Master : Attasit Srirak
E-Mail :
attasit.s@msu.ac.th
Telephone: (+66)91-1327411 , 4717 (internal)

028768
Views This Year : 90224

Pin It on Pinterest