โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ยินดีต้อนรับสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาส์นจากคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ด้วยสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังสามารถบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ​ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 แห่งการก่อตั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ มุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะจากการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเรียนรู้ปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้คณะฯ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คณะฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไป

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
ตำแหน่ง : คณบดี

เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ 2511 ได้มีการก่อตั้งคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม โดยสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2517 ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ 2517 คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ โดยแยกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2537 ได้มีการแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็น “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และมีการยุบรวมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับคณะสังคมศาสตร์ เป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2538 มีการจัดตั้งส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062839
Views This Year : 43049

Pin It on Pinterest