โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

หลักสูตรปริญญาโท

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษา
และวรรณกรรมไทย

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005503
Views This Year : 16317

Pin It on Pinterest