โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานพัสดุ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

หน้าหลัก

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารเสนอราคาผู้ขาย-ผู้รับจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบฟอร์ม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565
ถึงเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028760
Views This Year : 90105

Pin It on Pinterest