โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานบุคคล

งานบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มออนไลน์

ประกาศรับสมัคร

กฏระเบียบ และประกาศ

กองการเจ้าหน้าที่

สิทธิการลาข้าราชการ

สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิการลาลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

แบบฟอร์มต่างๆ

ทั่วไป

สัญญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรภายในหน่วยงาน

เมนู

ป.01 – ป.04

คู่มือระบบ TOR

เข้าใช้งานระบบ TOR

ระบบคำนวณภาระงาน

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062845
Views This Year : 43059

Pin It on Pinterest