โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานบุคคล

งานบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มออนไลน์

ประกาศรับสมัคร

กฏระเบียบ และประกาศ

กองการเจ้าหน้าที่

สิทธิการลาข้าราชการ

สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิการลาลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มต่างๆ

ทั่วไป

สัญญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรภายในหน่วยงาน

เมนู

ป.01 – ป.04

คู่มือระบบ TOR

เข้าใช้งานระบบ TOR

ระบบคำนวณภาระงาน

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005512
Views This Year : 16340

Pin It on Pinterest