โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

ปรัชญา

ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อชี้นำสังคม
3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้ชุมชนและ สังคมเข้มแข็ง
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สมรรถนะหลัก

1. หลักสูตรที่มีความหลากหลาย อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และได้รับการยอมรับจากสังคม
2. คณะมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในมิติท้องถิ่นและอีสานศึกษา

อัตลักษณ์

พหุภาษา วิชาการเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

เอกลักษณ์

การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ค่านิยม

H = Happiness การทำงานอย่างมีความสุข
U = Unity ความเป็นเอกภาพ
S = Sharing การแบ่งปัน
O = Outstanding Organization การเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่น
C = Creativity การทำงานอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005456
Views This Year : 16129

Pin It on Pinterest