โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
E-mail : pakpoom.h@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754-369

ประวัติการศึกษา :

      – ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553)
      – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
      – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      – นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผลงานทางวิชาการ :

      –

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028188
Views This Year : 88606

Pin It on Pinterest