โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์

อ.วิริยา สีบุญเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภาค : หัวหน้าภาควิชา
ประวัติศาสตร์

E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ทม เกตุวงศา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thom.g@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : apiradee.j@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4740, 4760

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : nareerat.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

ผศ.นพพล แก่งจำปา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : nopphon@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4834

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.นราวิทย์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : narawit.d@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 095-6697289

ดูเพิ่มเติม

Dr.Scott laird Rolston

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : scott.l@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ)
E-mail : –
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ)
E-mail : –
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.จุฬารักษ์ ขอนสี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : chularak.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4834

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028760
Views This Year : 90107

Pin It on Pinterest