โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ประวัติศาสตร์

E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.ทม เกตุวงศา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : ภายใน 4740, 4760

ดูเพิ่มเติม

อ.วิริยา สีบุญเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754-321 ถึง 40 ต่อ 4720

ดูเพิ่มเติม

ผศ.นพพล แก่งจำปา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : ภายใน 4834

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.นราวิทย์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 095-6697289

ดูเพิ่มเติม

Dr.Scott laird Rolston

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ)
E-mail : –
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ)
E-mail : –
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.จุฬารักษ์ ขอนสี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : ภายใน 4834

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062834
Views This Year : 43037

Pin It on Pinterest